Cung cấp thiết bị chuyển đổi tín hiệu Profibus, Profinet, ethercat, CanBus, quang, wireless...